+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Dabaszinības 3. ieskaite 12. klase

Top of Form

Izvērtē apgalvojumus, vai tie ir patiesi vai aplami! Atbildi Jā vai Nē!

 

1.uzdevums

Dabas parādība - ziemeļblāzma ir daļiņu elektromagnētiskā mijiedarbība

 Jā

 Nē

Pēc relativitātes teorijas relatīvi lielumi ir ātrums, laiks, garums

 Jā

 Nē

Satelītu kustību ap Zemi nodrošina gravitācijas mijiedarbība

 Jā

 Nē

 

Notikumu un izmaiņu ātrumu raksturo telpa

 Jā

 Nē

 

Starp neitroniem hēlija kodolā pastāv stiprā mijiedarbība

 Jā

 Nē

 

2. uzdevums

Top of Form

Atzīmē pareizo atbildi dotajiem apgalvojumiem

Radioaktīvās sabrukšanas procesus ietekmē

 Vājā mijiedarbība

 Stiprā mijiedarbība

 Elektromagnētiskā mijiedarbība

 Gravitācijas mijiedarbība

Urāna atomu kodolu dalīšanās kodolreaktorā nodrošina

 Gravitācijas mijiedarbība

 Elektromagnētiskā mijiedarbība

 Stiprā mijiedarbība

 Vājā mijiedarbība

 

Ozona slāņa samazināšanās ir novērojama

 Startosfērā

 Troposfērā

 Jonosfērā

 Litosfērā

 

Kurš zinātnieks formulēja fundamentālu dabas likumsakarību- masas un enerģijas ekvivalenci?

 Īzaks Ņūtons

 Kristiāns Heigens

 Alberts Einšteins

 De Broljī

 

Kuras ir fundamentālās daļiņas

 Kvarki un leptoni

 Protoni un neitroni

 Ūdeņraža atomi

 Zināmo 92 elementu atomi

 

 

3. uzdevums

Savieno doto jēdzienu ar tā skaidrojumu!

Laiktelpa

Trīsdimensiju telpa

Kvarki

Elementārdaļiņa

Laiks

Kvants

...

ir noteikts garums, platums, augstums

veido atomu kodolu sīkākās elementārdaļiņas

nesastāv no sīkākām sastāvdaļām

veido notikumu secību

minimālā, nedalāmā enerģijas porcija

 

4. uzdevums

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Beta radioaktivitāte jeb neitrona pārvēršanās par protonu ( ________ mijiedarbība)

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Kapilaritāte – ūdens un tajā izšķīdušo minerālvielu kustība pa augu šķiedrām (________  mijiedarbība)

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Paisums un bēgums (________  mijiedarbība)

 

 

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Satelītu kustība ap Zemi (________  mijiedarbība)

 

Izlasi apgalvojumu un nosaki, kāda fundamentālā mijiedarbība nosaka minētos procesus!

Dienas un nakts maiņa (________  mijiedarbība)

 

5. uzdevums

Kāda fundamentālā mijiedarbība ir noteicošā cilvēka organisma uzbūvē? Uzraksti piemērus! 

Kāda ir Saules enerģijas nozīme uz Zemes dabā un cilvēku dzīvē!

Kādu vielu daļiņu pārvērtības notiek Saulē kodoltermiskajās reakcijās? Kāda fundamentālā mijiedarbība ir noteicošā minētajās kodoltermiskajās reakcijās uz Saules?

Saules baterija pārvērš elektroenerģijā 25 % Saules gaismas un 20 % gaismas atstaro. Kāda veida enerģijā pārvēršas pārējie 55 % enerģijas? 

 

Zināms, ka Saule vienā sekundē izstaro 3,8・1026J enerģijas.

Aprēķini, izmantojot formulu E = mc², cik lielu masu Saule zaudē vienā sekundē!

Parādi aprēķina gaitu! 

 

6. uzdevums

Dziļākās vietas Marianas dziļvagas dziļums ir 11 km, augstākais kalns Džomulungma slejas nepilnus 9 km virs jūras līmeņa. Cik tas ir procentos no Zemes rādiusa (6371km)? 

 

Zeme ir okeānu un mākoņu planēta. Kurā atmosfēras slānī veidojas mākoņi? Kādi procesi ietekmē laikapstākļiu veidošanos.

 

 

Tektoniskās plātnes veidotas no iežiem( akmens). Kādi Zemes uzbūves apstākļi to nosaka? Kas notiek plātnēm saduroties? 

 

  1. Aprēķini, cik reižu atmosfēras slāņa biezums ir mazāks par Zemes rādiusu?
  2. Kuru atmosfēras slāni uzskata par barjeru, kas pasargā dzīvības procesus uz Zemes? Kādas norises notiek minētajā slānī? 

 

7. uzdevums

Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”.

 

Izpildi prasīto!

 

 

  1. g. Enriko Fermi vadībā tika iedarbināts pirmais kodolreaktors Stagfīldā, Čikāgā, ASV. Tā radās iespēja izmantot kodolenerģiju dažādiem nolūkiem.
  2. Kāpēc radās nepieciešamība celt AES? Raksturo atomenerģētikas pozitīvos un negatīvos aspektus.
  3. Uzraksti zinātnisko atklājumu izmantošanas pozitīvos un negatīvos aspektus! Kādi zinātniskie atklājumi tiek izmantoti cilvēces labā un, kādi- pret Cilvēci! 

 

Atbilde: 

  1. ........
  2. ........

 

  1. gadsimta aktuāla zinātnieku diskusija ir par globālo sasilšanu. Kādi fakti liecina par globālo sasilšanu? Kas tiek reāli veikts starptautiskā līmenī globālās sasilšanas problēmu risināšanā? 

 

Enerģijas patēriņš pasaulē nepārtraukti aug. Kādi faktori nosaka, cik ilgi var turpināties cilvēces attīstība ar esošajiem resursiem? Nosauc atjaunojamos un neatjaunojamos enerģijas resursus? 

 

 

Japānas valdība sola 2020.gadā sākt ražot ‘zaļos’ auto, kas neradīs „siltumnīcas efektu” izraisošu gāzu izmešus. Kādu degvielu izmantos šajos transportlīdzekļos? Kura viela tiek uzskatīta par „siltumnīcas efektu” izraisošu gāzi? 

Dabaszinības 3. ieskaite 12. klase

  • 18.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 33DAB