+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2. kontroldarbs (teorija), II sem.

1) Vai staru interferences maksimuma un minimuma nosacījumi mainās, ja novērojumus sākumā izdara atstarotajā gaismā, bet pēc tam - caurejošajā (gaisma krīt uz plakanparalēlu kārtiņu?

a) ne, nemainās

b) jā. mainās uz pretējiem

c) nav iespējams atbildēt, tā kā viss ir atkarīgs no stara krišanas leņķa

d) nav iespējams atbildēt, tā kā viss ir atkarīgs no kārtiņas biezuma

 

2) Optikas dzidrināšanai izmanto:

a) spirtu

b) speciālo stiklu tīrīšanas šķidrumu (piem., „Ajax")

c) vienu vai vairākus caurspīdīgas vielas slānīšus, kuram nedaudz mazāks laušanas koeficients (salīdzinot ar stiklu)

d) pulēšanu

 

3) Difrakcijas aina izveidojas uz ekrāna, kas novietots aiz plāksne ar apaļu caurumu. Cik Freneļa zonas ietilpst caurums, ja tieši pretī caurumam ekrānā ir gaišs laukums?

a) vienīgi pirmā zona;

b) trīs jeb vairāk, bet zonu skaits obligāti ir nepāris;

c) divi jeb vairāk, bet zonu skaits obligāti ir pāris;

d) nevar precīzi atbildēt, jo zonu skaits ir atkarīgs no attāluma starp ekrānu un plāksni.

 

4) Difrakcijas režģa formulā dsinφ =  ±kλ ar burtu d ir apzīmēts

a) vienas spraugas platums;

b) vienas necaurspīdīgā šķēršļa platums;

c) vienas spraugas un necaurspīdīgā šķēršļa kopējais platums;

d) kopējais difrakcijas režģa platums.

 

5) Kādu plakni sauc par gaismas svārstību plakni:

a) plakni, kurā atrodas elektriskā lauka intensitātes vektors E un gaismas izplatīšanās ātruma vektors v ;

b) plakni, kurā atrodas elektriskā lauka intensitātes vektors E un magnētiskā lauka intensitātes vektors H;

c) plakni, kurā atrodas magnētiskā lauka intensitātes vektors H un gaismas izplatīšanās ātruma vektors v;

d) definīcija par gaismas svārstību plakni vispār neeksistē.

 

6) Gaismas izplatīšanās ātrums dažādās vielās ir atkarīgs:

a) no gaismas frekvences;

b) no gaismas viļņa garuma;

c) no gaismas intensitātes;

d) visi trīs varianti nav pareizi, jo gaismas izplatīšanās ātrums visās vielās ir vienāds

 

7) Tikai gaismas polarizācija (nevis difrakcija vai interference) pierāda, ka:

a) gaismai ir viļņu daba;

b) gaisma izplatās visas caurspīdīgas vidēs;

c) gaisma caurspīdīga vidē izplatās, ka stars;

d) gaisma ir šķērsviļņi

 

8) Kādu lielumu sauc par Planka konstanti?

a) 6,626 ∙ 10-34 J∙s

b) 1,38 ∙ 10-23 J/K

c) 2,898 ∙ 10-3 m∙K

d) 5,67 ∙ 10-8 W/m2K4

 

9) Fotoefekta „sarkano robežu” nosaka

a) krītošās gaismas intensitāte

b) krītošās gaismas viļņa garums

c) izrautā fotoelektrona maksimālā kinētiskā enerģija

d) apgaismotā materiāla (katoda) īpašības

 

10) Protons (p) un α daļiņa kustas ar vienādiem ātrumiem. Kura varianta ir pareizi salīdzināti daļiņas viļņa garumi?

e) λp = λα

f) λp = 4λα

g) 2λp = λα

h) λp = λα / 4

 

11)  Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni, kodolspēki.

 

2. kontroldarbs (teorija), II sem., Fizika

  • 9.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 211FIZ