+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2. kontroldarbs (teorija).

1. Elektriskā lauka intensitāte

a) ir skalārs lielums

b) ir vektors, kas vērsts no negatīvā lādiņa uz pozitīvo

c) ir noslēgta līnija

d) neviena no pārējām atbildēm nav pareiza

 

2. Virs horizontālas, pozitīvi uzlādētas plāksnes atrodas mazs ūdens piliens ar masu l g. Kāds lādiņš jāpiešķir ūdens pilienam, lai tas atrastos gaisā nekustīgi virs plāksnes?

a) pozitīvs lādiņš;

b) negatīvs lādiņš;

c) lādiņš vispār nav jāpiešķir;

d) tāda situācija vispār nav iespējama.

 

3. Kas notiek, ja pozitīvi lādēta brīva daļiņa nokļūst elektrostatiskā laukā?

a) nekas nenoliek;

b) daļiņa sāk kustēties elektrostatiskā lauka virzienā;

c) daļiņa sāk kustēties perpendikulāri elektrostatiskā lauka virzienam;

d) daļiņa sāk kustēties pretēji elektrostatiskā lauka virzienam.

 

4. Vilnis pa ūdens virsmu veic 20 m attālumu 5 sekundes. Ūdens daļiņu svārstību frekvence ir 4 Hz. Cik liels ir attālums starp blakus esošajām viļņa virsotnēm?

a) 1 m; b) 4 m  c) 8 m; d) 16 m

 

5. Pie kādiem nosacījumiem ideālā gāzē iespējams izobārisks process?

a) ja nemainās gāzes temperatūra un spiediens;

b) ja nemainās gāzes tilpums un masa;

c) ja nemainās gāzes spiediens un tilpums;

d) ja nemainās gāzes spiediens un masa.

 

6. Ka var mainīt termodinamiskās sistēmas iekšējo enerģiju?

 

a) tikai darba procesā, ko veic sistēmai pieliktie ārēji spēki

b) tikai pievadot sistēmai (vai arī atņemot no sistēmas) noteikto siltuma daudzumu

c) gan darbā procesā, gan pievadot (atņemot) noteikto siltuma daudzumu

d) katrai termodinamiskai sistēmai iekšēja enerģija ir konstants lielums, tāpēc to vispār nevar mainīt

 

7. Kāpēc uzlādēta nūjiņa pievelk elektriski neitrālus papīra gabaliņus?

 

8. Kāpēc gāzes siltumietilpība izobāriskajā procesā ir lielāka, nekā izohoriskajā procesā?

2. kontroldarbs (teorija)

  • 16.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 512FIZ