+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

12.klase

Pārbaudes darbs №1

 "Svārstības svārstību kontūrā. Maiņstrāva".

1. variants

1. uzdevums (5 p.) Vai apgalvojums ir patiess? Jā Nē

  1. Maiņstrāvas ķēdē ieslēgta spole samazina ķēdes kopējo pretestību.                                 □           □
  2. Transformatoru nevar izmantot līdzstrāvas sprieguma mainīšanai.                                   □           □
  3. Ūdeni nedrīkst izmantot ugunsgrēku dzēšanai elektroietaisēs, kas atrodas zem sprieguma. □           □
  4. Ja cilvēks pieskaras zemētam nullvadam, tad strāva uz cilvēku neiedarbojas.                □           □
  5. Kondensators nelaiž cauri maiņstrāvu.                                                                               □           □

 

2. uzdevums (5 p.) Atbildi īsi!

No kādiem lielumiem ir atkarīga induktīvā pretestība?

                                                                                                                                                                                                                               

Ja cilvēks nonāk elektriskā sprieguma iedarbībā, tad elektrotraumas smagumu nosaka strāvas stiprums, strāvas iedarbības ilgums, strāvas ceļš ķermenī. Kādi faktori vēl nosaka strāvas iedarbības sekas?

                                                                                                                                                                                                                               

Kāpēc sadzīves elektroiekārtu (gludekļu, ledusskapju u.c.) pieslēgšanai pie elektrotīkla izmanto trīsdzīslu vadus un kontaktdakšu ar 3 spailēm

                                                                                                                                                                                                                               

 

Kā var samazināt elektroenerģijas zudumus, to pārvadot lielos attālumos?

 

Transformators pazemina spriegumu. Kuram tinumam ir lielāks vijumu skaits?

                                                                                                                                                                                                                               

 

3. uzdevums (4 p.) Izvēlies pareizo atbildi!

Transformatora primārajā tinumā plūstošās strāvas stiprums ir 4 A. Spriegums uz primārā tinuma spailēm ir 100 V Cik liela ir sekundārā tinuma jauda?

 A 40W                                   B400 W                      C 450W                           D 4000W

 

Kā mainīsies kapacitatīvā pretestība, ja maiņstrāvas frekvenci samazinās?

A palielinās                                                                             C samazinās

B nemainās                                                                           

 

Pie maiņstrāvas avota pieslēgta spuldzes Sl, S2 un S3, spole L un kondensators C. Slēgums pieslēgts maiņstrāvas avotam, piemēram, frekvenču ģeneratoram. Visas spuldzes kvēlo vienādi spoži. Maiņstrāvas frekvenci palielina, bet spriegumu nemaina. Kura spuldzīte sāks kvēlot spožāk?

                A Sl               B S2                 C S3                          D nekas nemainīsies

 

Attēlā parādīts sinusoidālas maiņstrāvas grafiks. Kurš lielums A, B, C vai D parāda maiņstrāvas sprieguma maksimālo vērtību?

    A         B         C        D                                                                                                                       

 

4. uzdevums (11 p.) Maiņstrāvas sprieguma maiņa atkarībā no laika parādīta grafikā.

 

 

Cik liela ir sprieguma maksimālā vērtība?............................

Aprēķini sprieguma efektīvo vērtību!...................................

Cik liela ir maiņstrāvas frekvence hercos?............................

Pēc cik ilga laika spriegums pirmo reizi sasniedz maksimālo vērtību!....................................

Pie dotā sprieguma avota pieslēdz sildītāju, kura sildspirāles pretestība  ir 50 Ω. Cik stipra efektīvā strāva plūst spirālē?

.....................................................................................................

Aprēķini, cik liela ir sildītāja aktīvā jauda!................................................... ...............

 

5. uzdevums (8 p.) Attēlā parādītas elektromagnētiskās svārstības ideālā svārstību kontūrā.


Pabeidz teikumus, kas apraksta enerģijas pārvērtības svārstību kontūrā!

a) Attēlā a svārstību kontūra enerģija ir koncentrēta

 

b) Attēlā b svārstību kontūra enerģija ir sadalīta starp

 

c) Attēlā c svārstību kontūra enerģija ir koncentrēta

 

(2 punkti)

Uzraksti atbildes uz jautājumiem!

a) Kuros attēlos (a, b, c, d vai e) strāvas stiprums kontūrā ir maksimālais?

..............................................................................................................................................................................................................................

b) Kuros attēlos (a, b, c, d vai e) spriegums kondensatorā ir minimālais?

..............................................................................................................................................................................................................................

 


Ideālā svārstību kontūra spolē strāvas stiprums (ampēros) laikā mainās atbilstīgi sakarībai  i = 0,20 sin1,0·50t.

Atbildi uz jautājumiem!

a) Kur koncentrēta svārstību kontūra elektromagnētiskā lauka enerģija, ja elektriskās strāvas stiprums spolē ir 0,2 A?

 

b) Kurš no attēliem (a, b, c, d vai e) atbilst situācijai, kad strāvas stiprums spolē ir 0,2 A?

 

c) Cik liels ir strāvas stiprums spolē attēlā a parādītajā gadījumā?

 

12.klase Pārbaudes darbs №1 "Svārstības svārstību kontūrā. Maiņstrāva".

  • 18.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 442FIZ