+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Atoms un atoma kodols 2. variants

1. uzdevums (6 punkti)

Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstošā ailē!

 

Jautājums 

 

 

a)

Jo lielāks ir starojuma viļņa garums, jo mazāka ir šī starojuma fotonu enerģija. 

 

 

b)

Ja fotoefekta sarkanai  robežai atbilst 400 nm viļņa garums, tad starojums, kura viļņa garums ir 500 nm, var izraisīt fotoefektu. 

 

 

c)

Pozitīvi divvērtīgajam vara jonam kodolā ir par 2 protoniem vairāk nekā elektronu ir kodola elektronu apvalkā

 

 

d)

Rentgenstarojumam ir lielāka frekvence nekā ultravioletajam starojumam.

 

 

e)

α starojums ir pozitīvu lādētu daļiņu plūsma. 

 

 

f)

Ja radioaktīvā izotopa pussabrukšanas periods ir 8 h, tad pēc 16 h izotopa aktivitāte kļūst 2 reizes mazāka. 

 

 

2. uzdevums (6 punkti)

Svina atoma kodols 20682Pb 

  1. Ja svina atoms nav jonizēts, tā kodola elektronu apvalkā ir ..........  elektronu. 
  2. Svina atoma kodolā ir .... ....  protonu. 
  3. Svina atoma kodolā ir ............  neitronu. 
  4. Svina atoma kodola lādiņš ir .... ....  e vienības. 
  5. Svina atoma kodola masa, noapaļota līdz veselam skaitlim, ir ......  u vienības. 
  6. Svina atomu kodolu skaits 206 g ir ........... 

 

3. uzdevums (10 punkti)

Litija fotoefekta sarkanajai robežai atbilst starojums ar 500 nm viļņa garumu. 

a) Nosaki elektrona izejas darbu litijam džoulos un elektronvoltos!  

b) Uz litiju krīt starojums, kura viļņa garums ir 400 nm. Nosaki uz litiju krītošā starojuma fotona enerģiju džoulos un elektronvoltos. Pie kura starojuma veida pieder uz litiju krītošais starojums? 

c) Uz litiju krīt starojums, kura viļņa garums ir 400 nm. Nosaki fotoelektronu maksimālo kinētisko enerģiju džoulos un elektronvoltos! 

d) Uz litiju krīt starojums, kura viļņa garums ir 400 nm. Nosaki spriegumu, ar kuru var nobremzēt tos fotoelektronus, kuriem ir maksimālā kinētiskā enerģija! 

4. uzdevums (6 punkti) 

Tabulā norādīts impulsu skaits (bez dabiskā radioaktīvā fona), kuru reģistrē Geigera- Millera skaitītājs, ja to novieto dažādos attālumos R no radioaktīvā preparāta. 

Nr. p. k. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

R, cm (±0.2 cm) 

2.0 

3.0 

4.5 

6.0 

7.5 

8.5 

10.0 

15.0 

N, 1/min (±1 1/min) 

307

136

61

34

22

17

12

5

 

 a) Parādi grafiski, kā atkarībā no attāluma R mainās to daļiņu skaits N, kas no radioaktīvā preparāta vienā minūtē nokļūst Geigera-Millera skaitītājā! 

b) Uzraksti matemātisku izteiksmi daļiņu skaita aprēķiniem, kuras no radioaktīvā preparāta nokļūst skaitītājā, ja to novieto attālumā R! 

N =.......  

 

c) Ar Geigera-Millera skatītāju var konstatēt starojumu, ja skaitītājā nonāk ne mazāk kā 2 impulsi minūtē. Nosaki minimālo attālumu, kurn pārsniedzot skaitītāju vairs nevarēs izmantot šī radioaktīvā preparāta starojuma pētīšanai! 

 

 

5. uzdevums

Paskaidro, kāda ir atšķirība starp siltuma un luminiscento starojumu!

 

 


 

 

Patstāvīgs darbs par asteroīda kustību

 

1. Asteroīds vienmērīgi pārvietojas pa riņķa līniju apkārt Saulei 1,8 astronomiskās vienības attālumā no tās.

 

A. Atrodi formulu lapā otro Ņūtona likumu, gravitācijas likumu un paātrinājuma aprēķināšanas sakarību vienmērīgai kustībai pa riņķa līniju un vispārīgā veidā izrisini ātruma sakarību asteroīda kustībai! Uzraksti sakarībā ietilpstošo lielumu nosaukumus!

 

B. Atrodi asteroīda ātruma skaitlisko vērtību!

2.

A. Atrodi formulu lapā sakarību asteroīda rotācijas perioda aprēķināšanai un izsaki no tās periodu!

 

B. Atrodi perioda skaitlisko vērtību!

Atoms un atoma kodols 2. variants

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 534FIZ