+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1.

Punkts kustas horizontālā plaknē pa aploci, kuras rādiuss r = 9 m. Punkta masa m = 16 kg, ātrums v = 0,8 m/s. Noteikt, cik liels horizontāls spēks darbojas uz punktu.

 

Материальная точка массой m = 16 кг движется по окружности радиуса R = 9 м со скоростью v = 0,8 м/с. Определить проекцию равнодействующей сил, приложенных к точке, на главную нормаль к траектории.

 

2.

 

Ķermenim ar masu m = 2 kg, kurš atrodas uz horizontālas plaknes, piešķir sakumātrumu v0 = 4 m/s. Noteikt slīdes berzes spēka Fb moduli, ja ķermeņa bremzēšanās ceļš ir 16 m.

По горизонтальной плоскости движется тело массой m = 7 кг, которому была сообщена начальная скорость v0 = 4 м/с. До остановки тело прошло путь, равный 16 м. Определить модуль силы трения скольжения Fтр между телом и плоскостью.

 

3.

Disks rotē ap Oz asi saskaņā ar vienādojumu φ = r3. Noteikt spēkpāra momenta moduli, kas pielikts diskam laika momentā t = 1 s, ja diska inerces moments pret rotācijas asi ir 2 kg ∙ m2.

 

Диск вращается вокруг оси Oz по закону φ = r3. Определить модуль момента пары сил, приложенной к диску, в момент времени t = 1 с, если момент инерции диска относительно оси вращения равен 2 кг ∙ м2.

 

Eksāmens teorētiskajā mehānikā

  • 10.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 93MEH